Praktikplats Stockholm 2016 | Aurora Data Recovery AB         
Praktik Information Praktik inom Administration Praktik inom Ekonomi Praktik inom Marknadsföring Praktik inom Nätverk Praktik inom WebbdesignVanliga Praktikplats frågor från studenter och elever


Hur hittar man till Aurora Data Recovery?Aurora ligger på Brovägen 9 i STOCKSUND nära Stockholm.
Resväg från T-centralen:
 • Ta tunnelbanans röda linje, mot Danderyd. Stig av vid Danderydssjukhus.Vad är det för arbetstider?

 • Vi börjar arbetsdagen punktligt kl. 08:30 med att fika tillsammans.
  Samtidigt planerar vi och förbereder vad som ska göras under dagen.
 • Frukosten är ett obligatoriskt privilegium.
 • Vi brukar äta lunch mellan 12:30 och 13:30.
 • Vi slutar för dagen kl 17:00. Övertid är mycket sällsynt.


Hur går det till på lunchen?


 • Alla tar med sig egen mat, vanligtvis för värmning i mikrovågsugn.
 • Det finns även tillgång till varmluftsugn och spis.
 • Ibland händer det att vi gemensamt åker till en pizzeria eller till Stocksund Centrum.
 • På sommaren är det inte omöjligt att vi grillar utomhus.
 • Det är ett krav att, efter samtliga måltider, anställda och praktikanter städar efter sig.


Betalar Aurora ut någon ersättning till studenterna som praktiserar hos Aurora?Nej, då Du mestadels lär dig nya saker, istället för att omsätta gamla kunskaper, ges ingen ersättning till praktikanter. CSN ger dock ersättning i de flesta fall.Måste studenterna betala någonting för den här utbildningen?Nej, ingen betalning överhuvudtaget.Får Aurora ersättning eller bidrag för praktikanter som utbildas hos Aurora?Nej, Aurora har ALDRIG erhållits någon form av ersättning för utbildning av studenter.När grundades Aurora?Under April 1984, samtidigt som persondatorerna såg dagens ljus.Vad gör vi på Aurora?När Aurora grundades i Sverige sålde vi avancerade IT-lösningar och hårddiskar
Nu förtiden har vi tre viktiga verksamheter:
 • Data Recovery Services (till följd av en hårddisk krasch)
 • Försäljning av platta skärmar (LCD-TFT)
 • Internet, webdesign, E-commerce och liknande (för intern användning)


Vilka program använder vi?Vi använder många olika program i företaget.
 • FireFox HTML Browser.
 • AuroraTotal - Database
 • Pegasus - Email
 • Office - Ordbehandling & Kalkyl
 • Symantec - Antivirus och Säkerhet

All webproduktion baserar vi på följande;
 • Notepad++ - HTML editeringsprogram.
 • FireFox HTML Browser.
 • Search & Replace - Sök och ersätt verktyg.
 • ACDsee - Bildarkiv browser.
 • Paint Shop Pro - Bildredigering.

Dessutom använder vi oss av följande program för W3C- och browserkompatibilitetskontroll;
 • W3C HTML validator - HTML syntaxkontroll.
 • Internet Explorer - Kompatibilitetskontroll.

Vi har handkodat alla våra 3200+ sidor (så Du lär Dig riktig HTML från grunden).
Aurora följer strikt W3C HTML standarden.Vem får praktisera på Aurora?


 • Studenter från både högstadie-, gymnasieskolor, universitet eller från annan kurs är välkommna.
 • Både killar och tjejer. Vi ser mycket gärna att också tjejer söker hit.
 • Studenter som är motiverade, målmedvetna och med hög ambitionsnivå.
 • Vi prata Svenska, Engelska, Franska och Ryska på företaget.


Vad får man för arbetsuppgifter?


 • Det varierar mycket och ingen dag är den andra lik. Du kan få jobba i olika team, eller i hela företaget.
 • I webteamet får Du exempelvis bygga hemsidor med hjälp av kodningsprogram samt bygga en dator!
 • Är Du däremot intresserad av teknik finns det möjlighet att arbeta med datorsäkerhet, nätverk och hårdvara.
 • För den som studerar ekonomi finns mycket att göra tillsammans med det administrativa teamet i företaget. Du får lära Dig mer om bokföring och redovisning och andra kontorssysslor. Du får dessutom en stor och unik inblick i hur företaget fungerar på alla plan.
 • Alla praktikanter deltar i beslutsprocessen, har stort inflytande beträffande företagets verksamhet och således vad Du kommer att göra
 • Inga studenter jobbar med tråkiga eller ostimulerande arbetsuppgifter.


Lär man sig något?


 • Oerhört mycket! Praktikgruppen består av max 5 personer, som alla jobbar i lag med personlig handledning. Vi lär oss i ett väsentligt högre tempo än vad som förekommer i skolan och dessutom arbetar vi med riktiga kunder och projekt. Arbetet utförs alltid mycket självständigt.


Vad bör Du inte göra som praktikant?


 • Nonchalera arbetstider.
 • Ignorera företagets mycket enkla regler:
  • Att kopiera program från företaget är ABSOLUT förbjudet.
  • Att installera otillåtna program eller plug-ins är HELT förbjudet.
  • Att införa egen laptop och alla former av flyttbar media är HELT förbjudet.
  • Att surfa för privatbruk är INTE tillåtet p.g.a. säkerhetsrisk.


Vad är det bästa Du kan göra?


 • Gör Ditt bästa, mer kan ingen begära.
 • Visa omtanke mot Dina arbetskamrater och dela med Dig av Dina egna kunskaper.
 • Kom gärna med egna idéer och förslag till förbättring.
 • Ta eget intiativ och ansvar. Lämna Din arbetsplats ren på slutet av dagen


Är det något särskilt man ska tänka på?


 • Nej, inte direkt. Men Du ska använda suntförnuft, vara försiktig med hanteringen av företagets egendom och information. Glöm inte det viktigaste: Att ha kul!

 • Är du allergisk? Aurora befinner sig nämligen i närheten av en vacker björkskog som självklart kan vara till besvär för pollenallergiker.

 

Frequentlty asked questions about "praktik"


Where is Aurora, and how do I get there?Aurora is located at Brovägen 9 i STOCKSUND north of Stockholm.
From T-centralen:
 • Take the underground to DanderydWhat are the working hours?

 • We start the day punctually at 08:30 by preparing and eating breakfast together.
  During this time time we discuss the activities of the day.
 • The breakfast is a required privilege.
 • We always take an hour at lunchtime, usually between 12:30 and 13:30.
 • We end the day at 17:00. Overtime is very rare.


What happens during lunchtime?


 • Everybody brings their own food, usually warmed in the microwave.
 • You have also access to an oven and a stove.
 • We sometimes go out for a pizza together or to the center in Stocksund.
 • In the summer we often make a barbecue outside.
 • It is a requirement that, after all meals, employees and interns clean up after themselves.


Does Aurora pay any salary to the students?No. The purpose of the training at Aurora is educational. In fact most of the time students are learning new skills and not really 'practicing' anything from previous training.Does students have to pay for this training?No. We make no charges whatsoever.Does Aurora receive any economic compensation for educating students?No, Aurora has NEVER received any form of compensation, financial or otherwise, for the time spent educating students.When was Aurora founded?During 1984, at the same time as personal computers were 'born'.What is Aurora's business activity?When our company was founded in Sweden, we sold advanced IT-solutions and hardware.
Nowadays there are three important activities:
 • Data Recovery Services (following a hard disk crash)
 • Internet Marketing of flat screens (LCD TFT screens)
 • Internet, webdesign, E-commerce and such (for internal use)


What programs do you use?We use many different programs in the company.
 • FireFox - HTML Browser.
 • Aurora Total - Database
 • Pegasus - Email
 • Office - Word Processing & Spreadsheet
 • Symantec - Antivirus and Security

All web production, we base on the following:
 • Notepad + + - HTML editing programs.
 • FireFox HTML Browser.
 • Search & Replace - Find and Replace tool.
 • ACDsee - Archive browser.
 • Paint Shop Pro - Image Editor.
In addition, we use the following programs to W3C and browser compatibility verification:
 • W3C HTML Validator - HTML syntax checking.
 • Internet Explorer - Compatibility Check.

We have hand coded ALL our 3200+ web pages (so you really learn HTML and scripting). We avoid ALL unnecessary use of automated products for Web design.
We follow the W3C HTML standards very closely.Who can do their practical training at Aurora?


 • Students from high school, colleges, universities or from other courses are welcome.
 • Both boys and girls, men and women. We are VERY pleased to see that both groups contact us.
 • Students that are motivated, focused and with a high level of ambition.
 • We speak Swedish, English, French and Russian in the company.


What will I work with?


 • It varies a lot and no two days are ever the same. You may be working in different teams, or the entire company.
 • In the web team You, for example, build websites or a computer!
 • If you are interested in technology, however, there is the opportunity to work with computer security, networking and hardware.
 • For the student of economics there is a lot to do with the administrative team of the company. You may learn more about the accounting and other office chores. You also get a great and unique insight into how the company works on all levels.
 • All trainees participate in decision making, have great influence on the company's operations and therefore what they will do
 • No students work with boring or unstimulating tasks.


Am I going to learn anything?


An enormous amount ! The PRAKTIK or training group never exceeds 5 persons, all of who work in the web or commercial team with continual guidance. We learn in a much faster tempo than at school/university and besides that we work with real customers and real projects.


What are the things you should NOT do?


 • Ignore work hours.
 • Ignore the simple rules of the company:
  • Removing programs or data from the company is absolutly forbidden
  • Installing unauthorised programs or plug-ins is absolutly forbidden.
  • For security reasons, Internet surfing for private purposes is NOT allowed.
  • To bring your own laptop and all forms of removable media is TOTALLY prohibited.


What is the best you can do?


 • Do your best, no one can ask for more.
 • Care for you colleagues and share your own knowledge.
 • Share your ideas and suggestions to improvments.
 • Show initiative and take responsability.
 • Be sure to replace used-up products* from our store room.
  * copy paper, cleaning products, refreshments from the refrigerator etc.


Is there anything special I should think about?


 • Not really, but use your common sense, be consequent and take care of the company's property. Have fun and enjoy your stay at Aurora

 • Are you allergic? Aurora is situated in a beautiful birch forest, which of course can be a nuisance for pollen allergic.li>

| Rädda Hårddisk |
| Återställa hårddisk |
| Rädda Data Stockholm |
| Dataräddning kraschad hårddisk |
| Återsälla data |
| RAID Server Data Recovery |
| Reparera Trasig Hårddisk |
| NAS Data Recovery |
| Hårddisk Räddning |
| Aurora Data Recovery - Site Map |
| Data Recovery Stockholm |
| Återskapa data från kraschad Hårddisk |
| Kraschad hårddisk |
| Återskapa raderad data & filer |
| Laga & Fixa Hårddisk |


Airlines at Stockholm Arlanda Airport | Åskvader Skadad Hårddiskkrasch | Aurora Data Recovery Italy | Aurora Data Recovery Latvia | Aurora Data Recovery Lithuania | Aurora Data Recovery Norway | Aurora Data Recovery Poland | Aurora Data Recovery Romania | Aurora Data Recovery Russia | Aurora Data Recovery Services | Aurora Data Recovery Spain | Aurora Data Recovery Sweden | Aurora Data Recovery UK | Aurora Data Recovery Ukraine | Borttagna Filer | Data Recovery Från USB minne | Dataåterställning | Destruktion Av Känslig Data | Datakrasch Recovery | Dataraddning Server Haveri | Data Recovery För Stockholm Malmö Göteborg | Hitachi / IBM Hårddiskkrasch | Data Recovery Arabic | Data Recovery Estonia | Data Recovery France | Data Recovery germany | Data Recovery Greece | Data Recovery Italy | Data Recovery Japan | Data Recovery Russia | Data recovery Spain | Data Recovery i Sverige | Data Recovery Sweden | Data Recovery Turkey | Data Recovery Ukraine | Data Recovery Villkor | Datarekonstruktion | Digital memory Recovery | Diskräddning Stockholm | Embassies and Consulates in Stockholm | Eurobird 1 Satellite Channels | Extern Hårddisk Seagate Maxtor Lacie WD | Förlorad Data | fujitsu Data Recovery | Hårddiskkrasch | Hårddiskräddning Malmö | Hotbird Satellite Channels | International Telephone Dialing Country Codes | Kontakta Oss | Kunder | Lacie Krasch | Laptop Data Recovery Hjälp | Maxtor Hårddiskkrasch | Minneskort,Förlorat Bilder | om Aurora Data Recovery | Info för praktikanter | PRAO info | Praktik FAQ | Praktik inom Ekonomi | Praktik inom Kontorsadministration | Praktik inom Marknadsföring | Praktik inom Nätverk | Praktik Inom Webbdesign | Praktikplatser i Stockholm | Praktikantens Ris och Ros | Auroras Praktik Team| Prisexempel: Företag | Prisexempel: Privat | Riktprislista | Privacy Policy | Aurora Rädda Data Från Hårddiskar | Vem Kan Rädda Mina Filer? | Rädda Hårddisk | NAS Data Recovery | Raid Array Recovery | Raid Data Recovery | Raid Recovery Help | Auroras Data Recovery Renrum | Reparera Hårddisk | Samsung Data Recovery | Seagate Data Recovery | Seagate Disk Drive Crash | Seagate Extern Hårddisk Krasch | Seagate Hårddiskkrasch | Toshiba Data Recovery | Toshiba Hårddiskkrasch | Trafikkameror Stockholm | Trasig Hårddisk | Urgent Data Recovery | WD Data Recovery | WD Hårddiskkrasch | Vilken Data Recovery Företag Är Bäst | Villkor | Auroras World Clock |